Hanuka svētki - Gaismas svētki.

Gaismas svētki!

   Hanuka svētki vai Gaismas svētki saistīti ar Jerusalemes Templi un nozīmē – Dieva Nama iesvētīšana. Tādēļ sākšu ar nelielu ieskatu vēsturē - Otrā Tempļa celtniecību. Par to Tas Kungs paziņoja caur pravieti Jesaju: Kas par Kīru saka: tas ir Mans gans, viņš izpildīs Manu gribu, pavēlēdams atjaunot Jeruzālemi un atkal uzcelt Dieva namu! (Jes.44:28.) Ezras grāmata apraksta šī pravietojuma piepildīšanos. 538. gadā p.m.ē. pēc Bābeles iekarošanas Kīrs ar dekrētu atļāva trimdiniekiem atgriesties Jūdejā un atjaunot JeruzālemesTempli – par to lasiet Ezras grāmatā. Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Tas Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas zemes valstis, un Viņš man ir pavēlējis celt namu Viņam Jeruzālemē, Jūdas zemē. (Ezr.1:2.)

  70 gadus pēc pirmā Tempļa sagraušanas tika iesvētīts otrais Templis. …ķēniņa Dārija sestajā valdīšanas gadā Israēla dēli, priesteri un levīti, un pārējie trimdinieki svinēja priecīgi šā Dieva nama iesvēti.- Hanukat Beit Elah̃a (Ez.6:15-16.) Tas notika 516.gadā p.m.ē. Kad tika atjaunota Tempļa kalpošana.

   Kad pēc Maķedonijas Aleksandra iekarojumiem jūdeja nokļuva grieķu varas pakļautībā , helēniski noskaņotie ķēniņi pret Templi attiecās ar cieņu, un sūtīja turp dāvanas. Maķedonijas Aleksandru ebreju vēsturē atceras kā ķēniņu, kas ar sevišķu cieņu attiecās pret ebreju tautu un tās tradīciju. Aiz cieņas pret ķēniņu tai laikā daudziem ebreju zēniem tika dots vārds Aleksandrs. Tādā vedā šis vārds nokļuva pie ebrejiem un ir saglabājies līdz mūsu dienām.

  Seleikīdu valdnieku attieksme pret Templi krasi izmainījās Antioha IV Epifāna valdīšanas laikā. 169. gadā p.m.ē. atgriezdamies no Ēģiptes viņš iebruka Tempļa teritorijā un konfiscēja dārgos Tempļa priekšmetus. Pēc diviem gadiem viņš apgānīja altāri, un pārvērta Tempļa ēku par zeva templi. Uz trīs gadiem tika pārtraukta Tempļa kalpošana. Tā tika atjaunota 164. gadā p.m.ē. pēc tam, kad Jūda Makaveja vadībā tika ieņemts Tempļa kalns.

   Savas valdīšanas laikā Antiohs IV Epifāns nolēma, ka viņa misija ir izplatīt grieķu kultūru visās viņam pakļautajās zemēs. Viņš bija pārliecināts, ka visiem padotajiem, neatkarīgi no izcelsmes, viņu pašu interesēs ir pakļauties grieķu kultūrai un dzīvot, pēc viņa domām, "veselīgo" grieķisko dzīves veidu. Daudzi ebreji nonāca grieķu kultūras ietekmē un palīdzēja to izplatīt. Viņus sauca par helenizētajiem. Par tiem rakstīts Makabeju grāmatā:

   Un notika tanīs dienās, ka no Israēla dēlu vidus iznāca daži nelieši un mudināja tautu: "iesim un slēgsim derību ar apkārtējām tautām, jo, kopš mēs no tām nošķīrāmies, mūs ir piemeklējušas daudz bēdas." Un šis vārds patika tautai, un pie ķēniņa tika sūtīta delegācija. Un ķēniņš tiem lika pieņemt apkārtējo tautu tradīcijas un likumus un Jeruzālamē ierīkot stadionus spēlēm, kā tas pieņemts visām tautām. Pārtraukt dēlu apgraizīšanu, atstāt svēto Derību ar Visuaugsto un visā sekot neebreju likumiem. Un tie pārdevās un sāka darīt to, kas ļauns Tā Kunga acīs. (1.Mak. 1:11-15.)

   A. Epifāns uz visām savas valsts provincēm izsūtīja sekojošu ziņojumu: Viena mācība un viens likums ir visām mūsu valsts provincēm. Lai visas tautas atsakās no saviem likumiem, un lai rīkojas tā, kā viņiem pavēl ķēniņš."

  Šaj pavēlei pakļāvās daudzi ebreji. Tie sāka kalpot elkiem un apgānīja Šabatu. Ķēniņš sūtīja vēstules uz Jeruzālemi, un pavēlēja sekot neēbreju likumiem, lai pārtrauktu kalpot Tam Kungam Templī, pārkāptu Šabatu un svētkus. Tika apgānīts Templis, upurētas cūkas un nešķīsti dzīvnieki. Viņš aizliedza zēnu apgraizīšanu, un pieprasīja lai apgānītos ar dažādām neškīstām lietām, un atstātu Tā Kunga likumus.

   Ikviens cilvēks, kas neizpildīs ķēniņa pavēli ies bojā – tā bija sacīts rīkojumā. Iestājās briesmīgi laiki. Toras tīstokļus saplēsa driskās un sadedzināja. Ikvienu, pie kura atrada Toras tīstokli, un kas sekoja Tā Kunga vārdam, pēc ķēniņa pavēles, ar zobenu nogalināja. Sievietes nogalināja par to, ka tās atdeva apgraizīt dēlus. Apgraizītos jaundzimušos pakāra, un nogalināja tos, kas veica apgraizīšanu. Daudzi atkāpās no Tā Kunga baušļu pildīšanas un pievienōjās cittautiešiem. Tomēr daudzi no Israēla dēliem saglabāja uzticību Tā Kunga mācībai, neapgānīja savu dvēseli un nepārkāpa Derību, bet gāja nāvē.

    Antioham neizdevās uzspiest ebreju tautai svešo kultūru. Ebreju tautā vēl bija pietiekoši daudz dedzīgu ticīgo. Matitjah̃u Hasmoneja vadībā sākās scelšanās. Viņš sauca skaļā balsī pa visu pilsētu: "Ikviens, kas deg bauslības dēļ un pastāv Derībā, lai seko man!" (1.Mak.2:27.)

   Pēc viņa nāves sacelšanās vadību pārņēma viņa dēls Jūda Makavejs. Makaveju sacelšanās pret saviem apspiedējiem bija veiksmīga. Ar nelielu karaspēku viņi uzveica iespaidīgu pārspēku. Sacelšanās vadītāja vārda semantikā redzam Kas bija viņu Palīgs. Kas līdzinās Tev ak mūsu Dievs - Mi kamoha beolim H̃ašem – vārdu Makavei veido šīs frāzes pirmie burti! Vēl viena nozīme šim vārdam Makabei – veseris.

   Bet Jūda un viņa brāļi sacīja: "Redzi, mūsu ienaidnieki ir satriekti, dosimies augšup šķīstīt svētnīcu un to atjaunot." Tad sanāca kopā viss karaspēks un devās uz Ciānas kalnu. Tie ieraudzīja svētnīcu izpostītu, upura altāri apgānītu, durvis sadedzinātas, pagalmus aizaugušus, kā mežu, apaugušus, kā kādu kalnu un priesteru kambarus nopostītus. Un tie saplēsa savas drēbes, gauži raudādami vaimanāja un sev uz galvas kaisīja pelnus. Tie krita uz sava vaiga, pūta sapulcēšanās taures un sauca uz debesīm. [..]Simt četrdesmit astotā gada devītā mēneša (tas ir kisleva mēnesis) divdesmit piektajā dienā tie cēlās agri no rīta un pēc likuma pienesa upuri uz jaunā dedzināmo upuru altāra, ko tie bija uzcēluši. Tajā pašā laikā un tajā pašā dienā, kurā reiz pagāni bija to sagānījuši, tie atjaunoja altāri, dziedādami dziesmas, spēlēdami cītaras, arfas un cimbales. Un visa tauta zemojās uz sava vaiga un pielūdza un slavēja To, Kas Debesīs, ka Viņš bija devis visam labi izdoties. Tie svinēja altāra atjaunošanu astoņas dienas, pienesa dedzināmos upurus ar prieku un upurēja pestīšanas un pateicības upurus. Tie izgreznoja Tempļa priekšpusi ar zelta vainagiem un vairogiem, atjaunoja vārtus un priesteru istabas un ierīkoja tām durvis. Tā tautā bija lielas gaviles par to, ka tika novērsts apkaunojums, ko pagāni bija darījuši. Tad Jūda un viņa brāļi un visa Israēla draudze nolēma, ka turpmāk šīs altāra atjaunošanas dienas piemiņa gadu no gada būs ar gavilēm un līksmību jāsvin astoņas dienas, sākot ar kisleva mēneša divdesmit piekto dienu.(1.Mak.4:36-40; 52-59.)

   Hanuka svētki tika iestādīti ne tik daudz kā vājo un mazskaitlīgo uzvara pār stipriem un daudzskaitlīgiem, bet par godu brīnumam, kas notika ar eļļas krūku. Notika tā, ka pēc uzvaras iegājuši sagānītajā Templī, viņi tur atrada tikai vienu virspriestera aizzīmogotu rituāli šķīstu krūku ar olīvu eļļu. Ar to pietika, lai Tempļa Menora degtu tikai vienu dienu. Bet kad aizdedzināja gaismekli notika brīnums: uguns dega astoņas dienas, līdz tam laikam, kamēr netika pagatavota jauna šķīsta eļļa. Tādēļ par godu šim brīnumam tā laika gudrie iestādīja šos svētkus svinēt astoņas dienas sākot ar kisleva mēneša 25-to dienu.

   Menorai drīkst lietot tikai sevišķi tīru olīvu eļlu, lai nerastos kvēpi tai degot un lai gaismeklis - ner degtu pastāvīgi. (2.Moz. 27:20.) Eļļa rakstos simbolizē Dieva vārdu – Toru. Eļļa fiziskā plāksnē nozīmē to, ka tajā apslēpts potenciāls gaismas došanai. Kamēr tā stāv traukā tā ir tikai eļļa. Bet sāciet to lietot kalpošanai un tā dod gaismu. Tā arī Dieva Vārdam ir milzīgs potencīāls, tikai tas pietiekošā daudzumā jāielej tajā lukturī, ar kuru būs jāiziet Līgavainim pretim. Debesu valstība līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Par to cik nevainīgs esmu, tikai katrs pats var spriest. Bet piecām nevainīgajām Ješua saka: es jūs nepazīstu! (Mat. 25:1;12.) Kādēļ nepazīst – viņas taču nevainīgas? Tā Kunga gaismeklis – ner – cilvēka dvēsele… Sal. pam. 20:27. Izdariet secinājumus!

   Hanuka svētkus svinēja arī mūsu Kungs Ješua! (Jņ.10:22-23. ) "Pēc tam Jeruzālemē bija Tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā. Ješua staigāja pa Templi Salamana stabu ailē." Viņš Hanukā mācīja - Es un Tēvs mēs esam viens. Daudzi no tiem kas Viņu klausījās bija iepildījuši savos gaismekļos tīro eļļu un sāka Viņam ticēt. (Jņ.10:42.) Viņi saprata ko nozīmē būt vienam ar Tēvu. Lai visi ir viens, itin kā Tu Tēvs manī, un Es Tevī, lai viņi ir Mūsos… (Jņ.17:21.)

   Hanuka svētku galvenais simbols ir Hanukija – Hanuka svečturis. Tam ir deviņi eļļas lukturīši vai sveces. Viena ir kalpotājsvece, ar kuru aizdedzina pārējās. Pirmajā Hanuka svētku dienā aizdedzina vienu sveci (neskaitot kalpotājsveci), un ar katru nākamo dienu vienu sveci vairāk, līdz pēdējā svētku dienā deg visas sveces. Šo svečturi novieto ārpusē pie māja vai dzīvokļa durvīm, vai uz palodzes, lai Gaisma no Hanuka svecēm spīdētu garāmgājējiem. Ješua saviem mācekļiem sacīja: Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. (Mat.5:16.)

   Ebreju vēsturnieks un rakstnieks Josifs Flāvijs grāmatā "Jūdu senatne" raksta: Kopš tiem laikiem līdz šīm dienām mēs svinam šos svētkus ar nosaukumu Gaismas svētki "Hag Urim". Droši vien tādēļ, ka šī diena mums uzradās pilnīgi negaidīti, līdzīgi gaismai, kļuva iespēja no jauna pielūgt Mūžīgo. (поклоняться Предвечному) (Josifs Flāvijs "Jūdu senatne" ХХll 7:6-7)

  Šogad pēc Gregora kalendāra Hanuka svētki sākas 27. Novembra vakarā. Priecīgus visiem šos Tempļa Atjaunošanas, Iesvētīšanas un Gaismas svētkus! Lai jūsu lukturi neizdziest!


Komentāri

Nav komentāru


 

Vārds:

Kods:

Kods

Komentārs:


Pievienot